Important Message for Recipients Receiving SSP Benefits - April Payment Date Change for Direct Deposit

State Supplement Program (SSP) benefit direct deposit payments for April 2017 will be directly deposited on March 27, 2017. Paper checks are scheduled to arrive on or about March 31, 2017. This direct deposit payment schedule change is necessary to complete State Fiscal Year 2016-2017 closeout activities. This does not change the payment schedule for federal Supplemental Security Income (SSI) or any other benefits issued by the U.S. Social Security Administration. Please call the SSP Customer Support Center at 1-855-488-0541 between 8:30 am and 4:45 pm Monday through Friday if you have any questions.

Mensaje Importante para los Beneficiarios de Subsidios SSP – Cambio de Fecha del Pago de Abril de Depósito Directo

Last updated: March 17, 2017 at 10:00 AM

Enfòmasyon sou OTDA

OTDA Home (English) OTDA Haitian-Creole

Enfòmasyon sou OTDA

Tanpri rele nou nan nimewo (518) 402-3096 pou jwenn sèvis èd nan lang pou gratis.

Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) (Biwo Asistans Pwovizwa ak Asistans pou Moun Andikape) responsab pou sipèvize pwogram ki bay èd ak sipò pou fanmi ak moun ki kalifye.

Kèk nan fonksyon OTDA se: Bay asistans lajan kach pou yon ti tan; bay asistans nan peman pou manje; bay asistans pou chofaj; sipèvize pwogram ranfòsman sipò timoun Eta New York; detèmine sèten aspè kalifikasyon pou avantaj pou Andikap nan Sekirite Sosyal; sipèvize lojman ak sèvis pwogram pou moun ki sanzabri; epitou bay asistans pou sèten popilasyon imigran.

Back to Top