OTDA Fax Services Unavailable Sunday, February 19, 2017

Due to scheduled maintenance the Office of Temporary and Disability Assistance's fax services are not available Sunday, February 19, 2017. Service is expected to resume Monday, February 20, 2017.

Last updated: February 17, 2017, 4:15 PM

Enfòmasyon sou OTDA

OTDA Home (English) OTDA Haitian-Creole

Enfòmasyon sou OTDA

Tanpri rele nou nan nimewo (518) 402-3096 pou jwenn sèvis èd nan lang pou gratis.

Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) (Biwo Asistans Pwovizwa ak Asistans pou Moun Andikape) responsab pou sipèvize pwogram ki bay èd ak sipò pou fanmi ak moun ki kalifye.

Kèk nan fonksyon OTDA se: Bay asistans lajan kach pou yon ti tan; bay asistans nan peman pou manje; bay asistans pou chofaj; sipèvize pwogram ranfòsman sipò timoun Eta New York; detèmine sèten aspè kalifikasyon pou avantaj pou Andikap nan Sekirite Sosyal; sipèvize lojman ak sèvis pwogram pou moun ki sanzabri; epitou bay asistans pou sèten popilasyon imigran.

Back to Top