Important Information Regarding the Emergency Rental Assistance Program

The Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) will be administering an Emergency Rental Assistance Program to provide eligible households in New York State with a one-time rental subsidy that will be sent directly to the household’s landlord. OTDA is developing an online application portal for tenants and landlords to apply for this program and will be releasing additional information regarding eligibility criteria and the application process soon.

Last updated: February 19, 2021, 10:30 AM

Enfòmasyon sou OTDA

OTDA Home (English) OTDA Haitian-Creole

Enfòmasyon sou OTDA

Tanpri rele nou nan nimewo (518) 402-3096 pou jwenn sèvis èd nan lang pou gratis.

Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) (Biwo Asistans Pwovizwa ak Asistans pou Moun Andikape) responsab pou sipèvize pwogram ki bay èd ak sipò pou fanmi ak moun ki kalifye.

Kèk nan fonksyon OTDA se: Bay asistans lajan kach pou yon ti tan; bay asistans nan peman pou manje; bay asistans pou chofaj; sipèvize pwogram ranfòsman sipò timoun Eta New York; detèmine sèten aspè kalifikasyon pou avantaj pou Andikap nan Sekirite Sosyal; sipèvize lojman ak sèvis pwogram pou moun ki sanzabri; epitou bay asistans pou sèten popilasyon imigran.

Back to Top